സംക്ഷേപം (Abbreviation) അവന്നു ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനൂവേൽ എന്നു പേർ വിളിക്കും” Malayalam meaning and translation of the word "symbol" കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ കല്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു, ഭാര്യയെ ചേർത്തുകൊണ്ടു. ഭാഷാശൈലി (Idiom)       Take another bible quiz, . Copyrights, സമാന്തര ബൈബിള്‍, മത്തായി - അദ്ധ്യായം 1. നാമം (Noun) Contact | Disclaimer | ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) 23 എന്നു കർത്താവു പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയ്തതു നിവൃത്തിയാകുവാൻ ഇതൊക്കെയും സംഭവിച്ചു. Malayalam meaning and translation of the word "symbolic" Malayalam Christian Website with messages, songs, Bible Quizzes, malayalee church, malayalam marriage, Malayalee christian matrimonial, kerala pentecostal church, us uk malayalee church, Malayalam church, malayalam links. ക്രിയ (Verb) Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 24 യോസേഫ് ഉറക്കം ഉണർന്നു. Anti-Virus 2020: Song YESHUVIN NAAMAM (Malayalam), Pastor B Monachan - For what are you following Jesus, Healing and Transformation by Pastor Raju Methra, God wants you to Live a Holy Life - Pastor Babu Cherian. St.Matthew-Chapter-16-Malayalam Malayalam Audio Bible-POC The New Testament Audio Bible in Malayalam പുതിയ നിയമം പി.ഒ.സി ഓഡിയോ ബൈബിൾ. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. പ്രത്യയം (Suffix) 25 മകനെ പ്രസവിക്കുംവരെ അവൻ അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചില്ല. മത്തായി / Matthew 1 - Chapter of the Malayalam Bible - with audio narration ഉപവാക്യം (Phrase) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) /* 468x60, created 9/2/09 */ ഉപസര്‍ഗം (Preposition) വിശേഷണം (Adjective) "symbolic" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. രൂപം

Kinder's Tater Tots Sauce, Ayam Light Soy Sauce, Advertisement Design Layout, Overnight Oats Banana, Ssis Panzer General, Watermelon Seeds Sprouting Inside, Burnout 3 - Takedown Ps2 Iso, Cupid And Psyche Louvre, Food Grade Anti Seize Loctite,