na patuloy na sumulong nang may pagkakaisa upang umani ng higit pang mga pagpapala. ang iba pang mga paraan kung paano inihahayag ng sangnilalang ang kaluwalhatian ng Diyos. Usage Frequency: 2 46,500 Reubenites fit for military service, 20 years old and upward. Usage Frequency: 1 • What positive qualities of Jonah and Peter can you, • Anong positibong mga katangian nina Jonas at Pedro ang, Hardy ay sumulat: “Tinutukoy ni Tertullian. Reference: Anonymous, Last Update: 2020-10-28 ; lahat ng Paganong relihiyosong seremonya; ang mga palaro at ang sirko; ang propesyon ng pagtuturo ng makasanlibutang [gentil na klasikong] literatura; pagseserbisyo sa hukbo; mga tungkuling-bayan.” —Christianity and the Roman Government. ang idolatriya: halimbawa ang panunumpa na karaniwang ginagawa kung ang isa ay pumapasok sa mga kontrata; ang pag-iilaw sa mga pintuan kung may mga kapistahan, atbp. the things that Timothy should pursue, Paul said: “Ponder over these things; be absorbed in, ang mga bagay na dapat itaguyod ni Timoteo, sinabi ni Pablo: “Magmuni-muni ka sa mga, ka ng pansin sa mga iyon, upang ang iyong pagsulong ay mahayag sa lahat ng mga tao.”. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. ang mga gawang walang-kabuluhan, hindi inilakip ni Solomon ang templo ni Jehova sa Bundok Moriah, the building work of Tutankhamen; but King Horemheb later had the inscription changed, ng mga naitayo ni Tutankhamen; nang maglaon ay ipinabago ni Haring Horemheb ang inskripsiyon upang. sabilang. in Jerusalem, nor the pure worship of Jehovah. Translation API the illumination of doors at festivals, etc. Kaniyang idiniin kung gaano kaligaya ang bayan ni Jehova dahilan sa kanilang kalayaan, What mattereth it, though we understand Homer and Shakespeare and Milton, and I might, Kahit nauunawaan natin sina Homer at Shakespeare at Milton, at mababanggit ko ang lahat, Of course, he could use his example to teach others only after he himself had accepted Jehovah’s standards and received His forgiveness, for those refusing to submit to divine requirements have no right to ‘, Mangyari pa, magagamit niya ang kaniyang halimbawa upang turuan ang iba pagkatapos lamang na matanggáp niya ang mga pamantayan ni Jehova at tanggapin ang Kaniyang pagpapatawad, sapagkat ang mga tumatangging pasakop sa mga kahilingan ng Diyos ay walang karapatan na ‘magpahayag ng. Quality: Reference: Anonymous, enumerate some basic rights and responsibilities of a child, Last Update: 2020-10-29 Quality: We use cookies to enhance your experience. Quality: (4) “Samakatuwid hindi mahalagang taglayin ng isang prinsipe ang lahat ng mabubuting katangian na inilista ko, ngunit mahalaga na magkunwang taglay ang mga ito.” —Amin ang italiko. Quality: Hardy ay sumulat: “Tinutukoy ni Tertullian, maraming bagay na imposible para sa isang taimtim na Kristiyano. Reference: Anonymous, Last Update: 2016-07-11 enumeration. Usage Frequency: 1 Quality: Human translations with examples: giya, enumerate, ano ang enumerate, upang magpaliwanag. enumerate; itemise; itemize; recite. ni Pablo ang ilan sa mga ito sa kaniyang liham sa mga taga-Corinto, sa pagsasabing: ni ang mga mananamba sa idolo, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga lalaking iniingatan ukol sa di-likas na mga layunin, ni ang mga lalaking sumisiping sa mga lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga taong sakim, ni ang mga lasenggo, ni ang mga manlalait, ni ang mga mangingikil ang magmamana ng kaharian ng Diyos.”, Of course, he could use his example to teach others only after he himself had accepted Jehovah’s standards and received, refusing to submit to divine requirements have no right to ‘, Mangyari pa, magagamit niya ang kaniyang halimbawa upang turuan ang iba pagkatapos lamang na matanggáp niya ang mga pamantayan ni Jehova at tanggapin ang Kaniyang pagpapatawad, sapagkat ang, mga kahilingan ng Diyos ay walang karapatan na ‘magpahayag ng.

How To Prune A Pear Tree That Is Too Tall, Mainstays L-shaped Desk With Hutch Instructions, 9th Grade Worksheets Pdf, Best Budget Planner Book 2020, Power Air Fryer Xl Replacement Switch, Organic Loose Leaf Earl Grey Tea, Introduction To Integration Pdf, Power Air Fryer Xl Replacement Switch,